OSPOSOBLJAVANJA

Sukladno važećim propisima i našim ovlaštenjima obavljamo sljedeća osposobljavanja:

1) Osposobljavanja iz područja zaštite na radu:

    - osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca

    - osposobljavanje radnika za rad na siguran način

    - osposobljavanje radnika za rad na siguran način s računalom

    - osposobljavanje rukovoditelja evakuacijom i spašavanjem

    - izrada plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način

    - stručna pomoć i izrada sve potrebne dokumentacije pri implementaciji sustava osposobljavanja radnika za rad na           siguran način

2) Osposobljavanje iz područja zaštite od požara

    - osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

    - osposobljavanje radnika za gašenje požara - dodatno osposobljavanje (sukladno Pravilniku o zapaljivim                           tekućinama)

3) Osposobljavanje iz područja zaštite okoliša

    - izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

    - osposobljavanje radnika za rad na siguran način s opasnim tvarima

Osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu mogu obavljati poslodavci za vlastite potrebe te osobe ovlaštene za osposobljavanja iz zaštite na radu.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika.

Osposobljavanje radnika provodi se prema programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine otklanjanja.

Poslodavci mogu, ako imaju zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, sami izrađivati programe osposobljavanja i provoditi osposobljavanje ili osposobljavanje mogu povjeriti osobi ovlaštenoj za osposobljavanje radnika.

Program osposobljavanja radnika se sastoji od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada, osim za poslove s malim rizicima za koje je dovoljno provesti teoretsko osposobljavanje.

O provedenom osposobljavanju radnika sastavlja se zapisnik

Osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja (zaposleni kod poslodavca ili sam poslodavac), odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu.

Osposobljavanje iz zaštite od požara

OSPOSOBLJAVANJE PUČANSTVA

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o vatrogastvu, radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe organiziraju osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osposobljavanje se obavlja prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Obveze osposobljavanja ne odnose se na:
    - osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara,
    - osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina, a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).
Osposobljavanje može obavljati školska ustanova ili pravna osoba koja pribavi suglasnost nadležnog Ministarstva.

 


DODATNO OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE OD POŽARA

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima, osposobljavanje djelatnika za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova i upoznavanje s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te postupcima za gašenje na njihovim radnim mjestima obavlja se prije zaposlenja prema uputama za siguran rad i postupanje u slučaju požara, koje moraju biti u razumljivom obliku prilagođene specifičnostima radnog mjesta i tehnološkog procesa.

Teorijsko i praktično osposobljavanje djelatnika, kao i obveznu godišnju provjeru osposobljenosti, mogu obavljati osobe koje imaju posebne ovlasti i odgovornosti u stručnim službama korisnika.

O osposobljavanju i godišnjoj provjeri osposobljenosti vodi se dokumentacija iz koje je vidljivo tko je, kada, kako i prema kojim uputama za siguran rad i postupanje u slučaju požara obavio osposobljavanje i godišnju provjeru osposobljenosti.

 

 

Osposobljavanja
Zavod za unapređivanje sigurnosti, pouzdan partner
ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
CIVILNA ZAŠTITA
SUSTAVI UPRAVLJANJA
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
Pogledajte još
PROJEKTIRANJE I NADZOR