OVLAŠTENJA

Područje: ZAŠTITA NA RADU

 

 * Rješenje za obavljanje poslova: 

     1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca;

     2) izrada procjene rizika;

     3) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja              radnika za rad na siguran način te osposobljavanje                poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu          na radu);

     4) ispitivanje radne opreme;

     5) ispitivanja u radnom okolišu:

            a) ispitivanja fizikalnih čimbenika;

            b) ispitivanje kemijskih čimbenika

* Potvrda o akreditaciji za: poslove inspekcije sigurnosti dizala

 

* Rješenje za obavljanje: postupaka ocjenjivanja sukladnosti   novih dizala

 

* Rješenje za obavljanje: pregleda dizala u uporabi

Područje: ZAŠTITA OD POŽARA

 

* Rješenje za obavljanje: osposobljavanja pučanstva za 
provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

 

* Rješenje za obavljanje: ispitivanja ispravnosti stabilnih
instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara

 

* Rješenje za obavljanje: poslova ispitivanja ispravnosti
sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

 

* Rješenje  za obavljanje: provjere i ispitivanja plinskih
instalacija stručne razine I, II, III i IV

 

* Rješenje za obavljanje: Izvedbe, mjerenja i ispitivanja električnih instalacija u S-izvedbi

 

* Rješenje za obavljanje: izrada elaborata zaštite od požara 

Područje: ZAŠTITA OKOLIŠA

 

* Potvrda o akreditaciji za: ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanja kvalitete zraka, akustička ispitivanja i ispitivanja građevnih proizvoda

* Rješenje za obavljanje: praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora

* Rješenje za obavljanje:
     1) izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš,
     2) izrade elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na                  zahvate za koje nije propisana obveza procjene                      utjecaja na okoliš, uključujući i izradu elaborata o                    sanaciji okoliša,
     3) izrade izvješća o sigurnosti
     4) stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja                okoliša

     5) izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje                vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša za                        intenzivan uzgoj i obradu u prehrambenoj industriji

* Rješenje za obavljanje:

      - energetskog certificiranja i energetskog pregleda                   zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;

      - energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim                   sustavom - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio                   tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i             upravljanja;

      - energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim           sustavom; 

      - redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili             klimatizacije u zgradi

 

* Rješenje za obavljanje: energetski pregled ostalih građevina - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja

* Rješenje za obavljanje: stručnih poslova zaštite od buke
    1) za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje           zvučne izolacije),
    2) projektiranje, odnosno predviđanje razine buke,
    3) izrada karata buke i akcijskih planova
    4) izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za                   dokumente prostornoga uređenja svih razina i akata za           njihovo provođenje

    5) izrada procjene utjecaja buke na okoliš

* Rješenje za obavljanje: ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

       - za cjevovode sa slobodnim licem (gravitacijske);

       - za tlačne cjevovode;

       - za građevine za odvodnju otpadnih voda

* Rješenje za obavljanje: djelatnosti praćenja kvalitete zraka      prema metodi VDI 4320 - Part II:2012 - Određivanje ukupne    taložne tvari

* Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
       - Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja               okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća

* Rješenje za provođenje: izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Područje: CIVILNA ZAŠTITA

* Rješenje za obavljanje: stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja

Područje: BRODOVI UNUTARNJE PLOVIDBE

* Rješenje za obavljanje: uslužnih radova na brodovima unutarnje plovidbe:

       - mjerenje otpora izolacije električnih strojeva i opreme,

       - mjerenje razine buke, zvučne izolacije i vibracija,

       - mjerenje razine rasvjetljenosti,

       - ispitivanje gromobranskih instalacija,

       - ispitivanje statičkog elektriciteta,

       - ispitivanje mikroklimatskih parametara,

       - ispitivanje kemijskih čimbenika,

       - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara,

       - ispitivanje sustava za dojavu zapaljivih plinova,

       - inspekcija sigurnosti dizala,

       - pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim                  opasnostima,

       - mjerenje emisija dimnih plinova i krutih čestica u zraku.