REGISTRACIJA

 • stručno osposobljavanje osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari, izuzev osposobljavanje vozača za prijevoz radioaktivnih tvari

 • obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, ugroženih požarom

 • obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namjenjenih za gašenje i dojavu požara,

 • obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

 • obavljanje poslova zaštite na radu (izrada procjene opasnosti, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanje u radnom okolišu - ispitivanja fizikalnih čimbenika, ispitivanja kemijskih čimbenika, obavljanje poslova mjerenja zvučne izolacije)

 • obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija

 • obavljanje poslova izrade procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

 • obavljanje stručnih poslova praćenja emisija u zrak

 • obavljanje poslova pregleda i ispitivanja električnih instalacija i strojarskih instalacija

 • obavljanje poslova pregleda i ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim od eksplozija

 • obavljanje poslova projektiranja i nadzora nad gradnjom električnih i strojarskih instalacija

 • obavljanje poslova izrade elaborata zaštite na radu i prikaza mjere zaštite od požara

 • obavljanje poslova vođenja zaštite na radu u pravnim subjektima

 • obavljanje uslužnih radova na brodovima unutarnje plovidbe

 

 • obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje - radnika za rad na siguran način, poslodavca i ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika, rukovoditelja evakuacijom i spašavanjem

 • obavljanje konzaltinga i inženjeringa u zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša

 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

 • suradnja u međunarodnim projektima i stručna pomoć

 • organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara i tečajeva

 • trgovina na malo i veliko, osim oružjem, streljivom, lijekovima i otrovima

 • obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju plinova i para

 • obavljanje poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša

 • pregled i ocjena sukladnosti dizala

 • ocjena stručne osposobljenosti održavatelja dizala

 • obavljanje tehničke kontrole i pregleda skloništa

 • obavljanje poslova nadzora zaštite na radu na privremenim gradilištima - poslovi koordinatora zaštite na radu

 • obavljanje poslova energetskog certificiranja zgrada

 • obavljanje poslova mjerenja vibracija

 • obavljanje stručnih poslova zaštite od buke: 1. akustična mjerenja: - mjerenje razine buke, - mjerenje zvučne izolacije, 2. projektiranje, odnosno predviđanje razine buke, 3. izrada karata buke i akcijskih planova, 4. izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornog uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje, 5. izrada procjene utjecaja buke na okoliš

 • obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša: 1. izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, 2. izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnosi na zahvate za koje nije propisana obvezna procjena, 3. izrada elaborata o tehničko-tehnološkom rješenju za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša, 4. priprema i obrada dokumentacije vezano za zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša uključujući i izradu analize i elaborate koji prethode zahtjevu, 5. izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu, 6. izrada i provjera - verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša, 7. izrada programa zaštite okoliša uključujući akcijske Planove i izradu izvješća o stanju okoliša, 8. praćenje stanja iz područja zaštite okoliša

 • obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode: 1. izrada studija o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode, 2. izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju prirode, 3. izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, 4. praćenje stanja u području zaštite prirode

 • obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja: 1. procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 2. plana zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 3. vanjskog plana jedinice područne (regionalne) samouprave za sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, 4. raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 5. posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja

 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

 • praćenje (mjerenje) emisija u zrak iz nepokretnih izvora

 • obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka