Obveze poslodavca sukladno Zakonu o zaštiti na radu


Zakon o zaštiti na radu kao normativni akt kojim se štiti zaštita i zdravlje radnika u vidu prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, propisuje konkretne odgovornosti poslodavca radi ispunjenja svojih ciljeva. Tako je propisana odgovornost poslodavca za organiziranje i provedbu zaštite na radu radnika, osoba na radu i drugih osoba u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim procesima, neovisno o tome kako je to odlučio provesti.


Svaki je poslodavac obvezan imati izrađenu procjenu rizika za život i zdravlje radnika, za mjesta rada i poslove, a ista mora biti dostupna na mjestima gdje se rad obavlja. Svaku osobu na radu poslodavac je obvezan osposobiti za rad na siguran način, a osobi koja za takav rad nije osposobljena ne smije dozvoliti samostalan rad bez neposrednog nadzora radnika osposobljenog za rad na siguran način.


Poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati radnike i njihove predstavnike o svim pitanjima iz zaštite na radu, a osobito u pogledu davanja pisanih uputa. Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu koji će funkcionirati kao savjetodavno tijelo radi provođenja zaštite na radu, uključujući postupke obavješćivanja i savjetovanja.


Ukoliko poslodavac obavlja poslove s posebnim uvjetima rada propisano je da ne smije ugovoriti poslove s osobom ukoliko ista ne udovoljava posebnim uvjetima za njihovo obavljanje. Što se tiče posebno osjetljivih skupina radnika propisano je da je poslodavac obvezan osigurati dodatnu zaštitu maloljetnika, radnika kojima je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost te trudnica, radnica koje su nedavno rodile ili doje radi zaštite od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva.


Poslodavac je obvezan redovito obavljati preglede sredstava rada i osobne zaštitne opreme koji se koriste radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li su zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje osoba na radu i drugih osoba. Osim toga, obvezan je održavati, pregledavati i ispitivati strojeve i uređaje s velikim rizicima na način i u rokovima sukladno propisima zaštite na radu i uputama proizvođača.


Poslodavac je obvezan planirati, pripremati i provoditi radne postupke te razraditi i primjenjivati tehnologiju rada na način da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, uvažavajući pritom najvišu moguću razinu zaštite na radu i u vezi s radom, a ostvaruje se u skladu s procjenom rizika. Ispitivanja radnog okoliša i redovito obavljanje pregleda sredstava rada i osobne zaštitne opreme također su propisane obveze poslodavca.


Poslodavac je obvezan obavljati ispitivanja radnog okoliša u radnim prostorima, isto kao i redovito obavljati preglede sredstava rada i osobne zaštitne opreme koji se koriste radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu. Obveza je poslodavca na mjestima rada postaviti znakove sigurnosti, a po potrebi i pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada i dr.


Propisana je obveza poslodavca za osposobljavanje radnika za provođenje mjera zaštite od požara. Obvezno je provođenje zaštite radnika u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Poslodavac je obvezan osposobiti osobe za pružanje prve pomoći i osigurati sva potrebna sredstva i opremu. Također, poslodavac je obvezan provoditi mjere zaštite nepušača od djelovanja duhanskog dima i provoditi zabranu konzumiranja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada kao i njihovo unošenje na mjesto rada. Propisi zaštite na radu obvezuju poslodavca da vodi određene evidencije.


Radnicima kojima nije utvrđena obveza obavljanja zdravstvenog pregleda poslodavac se obvezuje jednom u pet godina na njihov zahtjev omogućiti zdravstveni pregled sukladno posebnim propisom.


Propisana je obveza poslodavca prema nadležnom inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora kao i obveza prijavljivanja ozljeda na radu i vođenje evidencija ozljeda.


Za nepoštivanje obveza propisanih Zakonom o zaštiti na radu istim zakonom propisane su novčane kazne.
Za sve dodatne informacije i dogovore budite slobodni kontaktirati nas.


#zaštitanaradu

Istaknuto