Obvezna ugradnja hidrantske mreže

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode za napajanje vodom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.


Razlikujemo dva tipa hidrantske mreže, unutarnju i vanjsku:

– unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom; – vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara moraju se štititi:

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima,

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara,

– građevine za koje je to zahtijevano prostornim planom,

– građevine koje svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara,

– objekti čija je kota poda najviše etaže namijenjene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniže kote površine uz stambeni objekt koja služi kao vatrogasni pristup,

– mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama,

– garaže i parkirališta u građevinama, čija je površina veća od 100 m2,

– građevine i prostori namijenjeni trgovini čija je površina veća od 100 m2,

– podzemne etaže površine veće od 100 m2,

– mjesta stalnog zavarivanja koja se nalaze unutar građevine.

Vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara obvezatno se moraju štititi:

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima,

– građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara,

– građevine i prostori za koje je to zahtijevano prostornim planom,

– naseljena mjesta koja imaju izgrađen vodoopskrbni sustav,

– građevine i prostori koji svojim značajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara, izuzev prostora sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje će se moguća obveza izgradnje hidrantske mreže utvrditi u procjeni ugroženosti od požara.

Osim unutarnje i vanjske, razlikujemo mokru i suhu hidrantsku mrežu.

Hidrantska mreža za gašenje požara u pravilu mora biti izgrađena kao mokra hidrantska mreža. Iznimno zbog opasnosti od smrzavanja, posebnosti tehnološkog procesa ili građevine, hidrantska mreža za gašenje požara ili njezini pojedini dijelovi mogu po odobrenju tijela nadležnog za zaštitu od požara biti izgrađeni kao suha hidrantska mreža.

Tehničke značajke svih inačica hidrantske mreže moraju se provjeravati u vremenu i na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.Za sve dodatne informacije i dogovore budite slobodni kontaktirati nas.


#zaštitanaradu #zaštitaodpožara #hidrantskamreža

Istaknuto
Najnovije