Kontakt

Zakon o zašiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 75/15, 12/18,118/18) propisuje stručne poslove zaštite okoliša.  Stručne poslove zaštite okoliša mogu obavljati pravne osobe koje ispunjavaju zahtjeve propisane gore navedenim zakonom i shodno tome su ishodile suglasnost.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. posjeduje suglasnost za obavljanje slijedećih stručnih poslova zaštite okoliša:

Ukoliko imate pitanja ili potrebu za nekim od navedenih stručnih poslova obratite nam se s povjerenjem.

Poslodavci, imate li izrađenu Procjenu rizika? U svom poslovanju ste uveli nove poslove, tehnologije ili upotrebljavate nove poslovne prostore?

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu  i Pravilnika o izradi procjene rizika , obvezni ste  imati izrađenu ažurnu Procjenu rizika, odnosno postojeću uskladiti s novonastalim stanjem.

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.,  sa svojim gotovo šezdesetogodišnjim iskustvom u zaštiti na radu i stručnim timom  izrađuje Procjene rizika uvažavajući specifičnosti radnih procesa svakog pojedinog poslodavca.

Obratite nam se s povjerenjem!

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

- otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
- rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
- sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
- sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
- utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su:

- osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu,

- poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara,

- posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek je specijalizirana i stručna tvrtka za obavljanje poslova zaštite od požara i posjeduje potrebna ovlaštenja za navedene poslove izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske. Zavod svojom dugogodišnjom tradicijom u obavljanju poslova zaštite od požara i svojim stručnim timom jamči brzo i kvalitetno obavljanje navedenih poslova sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske kojima je uređeno područje zaštite od požara.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek je obavlja za Vas potrebna ispitivanja iz područja zaštite od požara, izradu potrebitih akata iz područja zaštite od požara, osposobljavanje iz područja zaštite od požara, izradu sanacijskih programa, konzultantske usluge iz područja zaštite od požara.

Ekstremni vremenski uvjeti uzrokovani klimatskim promjenama sve su češći, intenzivniji i dugotrajniji.

Stoga je intencija da se zbog ublažavanja posljedica klimatskih promjena dodatno prilagode sustavi civilne zaštite u području prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka.

U tom se kontekstu nužna su:

Spomenute mjere nije moguće provesti bez polazišne identifikacije rizika i izrade mogućih scenarija ugrožavanja, odnosno izrade obveznih dokumenata u području planiranja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Društvo Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. je ovlašteno za obavljanje stručnih poslova planiranja civilne zaštite te Vas u vezi s time pozivamo da nam se s povjerenjem obratite vezano za stručno-konzultantske poslove i prosudbe.

Naš stručni kadar jamči izradu dokumenata u kojima će biti jasno definirani i usklađeni ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformljen jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima sudionika.

Za polaznike programa stručnog osposobljavanja Rukovatelj vitlom na vozilu održan je završni ispit 5.4.2024. godine u Gospiću.

Osposobljavanje je organizirano za radnike tvrtke HEP-Operator distribucijskog sustava, Elektrolika Gospić.

Nakon teorijskog dijela osposobljavanja u trajanju od 30 sati te odrađenog praktičnog dijela osposobljavanja u trajanju od 90 sati polaznici, su uspješno položili teorijski i praktični dio ispita. Time su polaznici stekli uvjete za izdavanje Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti.

Praktični dio osposobljavanja polaznici su obavili u tvrtki u kojoj su zaposleni.

Svaki od polaznika demonstrirao je u realnim uvjetima rukovanje vitlom na vozilu, kao i ostalom potrebnom opremom (čeličnim užetom, „gurtnama“, spojnicama, osobnim zaštitnim sredstvima …).

Usvojena znanja i vještine polaznicima će u budućnosti pomoći pri obavljanju svakodnevnih radnih zadataka na terenu.

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnosti i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Poslodavac je odgovoran za organizaciju i provedbu zaštite na radu.

Zaštita na radu kao sustavno organizirano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Pri obavljanju poslova prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada, a sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a naročito glede: zaštite od mehaničkih opasnosti, zaštite od udara električne struje, sprečavanja nastanka požara i eksplozije, osiguranja mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, osiguranja potrebne radne površine i radnog prostora, osiguranja potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika, osiguranja čistoće, propisane temperature i vlažnosti zraka, ograničenja brzine strujanja zraka, osiguranja propisane rasvjete, zaštite od buke i vibracija, zaštite od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, zaštite od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja, zaštite od prekomjernih napora, zaštite od elektromagnetskog i ostalog zračenja, te osiguranja prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.
Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada, organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora, načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme, posebnim postupcima pri uporabi odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima, postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa, uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom, postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.
Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, na način da ima izrađenu procjenu rizika, te da ju kontinuirano ažurira.
Procjena rizika je osnovni dokument zaštite na radu kod poslodavca i polazište za provedbu zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika osposobiti sve radnike za rad na siguran način.

Poslodavac je obvezan, prema pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede i ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača.

Poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu i ispitivati radni okoliš na mjestu rada.

Poslodavac može, pod uvjetima određenim Zakonom o zaštiti na radu, obavljanje poslova zaštite na radu ugovoriti i s trgovačkim društvom ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite na radu.

Buka je veliki problem današnjice, kako u svakodnevnom životu tako i na radnom mjestu. Buka može višestruko negativno uzrokovati loše posljedice na zdravlje (poput trajnog gubitka sluha, utjecati na manjak sna tijekom noći i odmora, utjecati na mogućnost obavljanja posla i proizvodnost rada te općenito smanjiti kvalitetu života). Izloženost čovjeka buci je vjerojatno najčešći čimbenik onečišćenja okoliša u većim gradovima i sredinama. Oštećenje sluha bukom je najčešća profesionalna bolest kako u Europi tako i kod nas.

Iz tog razloga je potrebno boriti se protiv buke svim dostupnim tehničkim mjerama. Danas postoje normirane metode za mjerenja, propisani su kriteriji za ocjenjivanje, te postoje sofisticirani mjerni instrumenti za mjerenje razina buke kao i programska rješenja za prezentaciju rezultata mjerenja.

Temeljem Zakona o zaštiti od buke, Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka  te hrvatskih i međunarodnih normi kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravlja obavljamo:

Akustička ispitivanja provodimo od 1991. godine, te Vam nakon dugogodišnjeg iskustva naš tim stručnjaka može ponuditi cjelovito rješenje svakog problema s područja akustike, zaštite od buke i uspostave sustava upravljanja bukom okoliša.

Kada je potrebno obaviti mjerenja buke?

Mjerenja buke u okolišu obavljamo za:

Kada je potrebno obaviti mjerenja zvučne izolacije građevina i građevnih elemenata?

Mjerenja zvučne izolacije obavljamo za:

Kada je potrebno obaviti mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti buci radnika?

Mjerenja buke na radu obavljamo za poslodavce koji znaju ili sumnjaju na povišene razine buke na radnim mjestima unutar svojih djelatnosti kako bi se na adekvatan način radnika zaštitilo od izloženosti buci primjenom osobnih zaštitnih sredstava ili primjenom drugih sredstava za snižavanje razina buke.

Kada je potrebno obaviti mjerenja zvučne snage i zvučne energije izvora zvuka?

Mjerenja zvučne snage i zvučne energije izvora zvuka pretežno obavljamo za proizvođače opreme koji istu stavljaju na tržište. Deklarirana zvučna snaga izvora podatak je koji krajnjem korisniku daje potrebne informacije prije ugradnje ili korištenja opreme o može bitnim prekoračenjima razina buke u okolišu ili buke na radnom mjestu.

Mjerna oprema:

Pregled akreditiranih metoda iz područja akustičkih ispitivanja:

HRN ISO 1996-2:2017
Buka okoliša - Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša (ISO 1996-2:2017)
uz primjenu norme HRN ISO 1996-1:2016 (ISO 1996-1:2016)

HRN EN ISO 16283-1:2014
Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada - Terensko mjerenje zračne zvučne izolacije (ISO 16283-1:2014; EN ISO 16283-1:2014)  
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013 (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013) + Amandman HRN ISO 16283-1:2014/A1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017; EN ISO 16283-1:2014/A1:2017)

HRN EN ISO 16283-2:2018
Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada – Terensko mjerenje udarne zvučne izolacije (ISO 16283-2:2018; EN ISO 16283-2:2018)
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-2:2013 (ISO 717-2:2013; EN ISO 717-2:2013)

HRN EN ISO 16283-3:2016
Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada - Terensko mjerenje zvučne izolacije fasada (ISO 16283-3:2016; EN ISO 16283-3:2016)
uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013 (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013)

HRN EN ISO 9612:2010
Buka na radu – Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci (ISO 9612:2009; EN ISO 9612:2009)

HRN EN ISO 3744:2011
Zvučna snaga i zvučna energija izvora buke - Određivanje razina zvučne snage i zvučne energetske razine izvora buke mjerenjem zvučnoga tlaka (ISO 3744:2010; EN ISO 3744:2010)

Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.

Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće s kisikom iz zraka, u kojoj nastaju produkti gorenja te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost.
Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.

Požarni rizik je vjerojatnost nastanka požara u danim procesima ili stanjima.

Ugroženost od požara je potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara.

Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano normom o ispitivanju otpornosti na požar.

Reakcija na požar je doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje do koje dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima.

Neposredna opasnost je stanje visokog požarnog rizika, koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara.

Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su:
– osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu,
– poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara,
– posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.

Svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi.

Radi osiguranja pravodobne i učinkovite zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe organiziraju osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima.

Svatko tko primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar odmah će sukladno svojim psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko osoba nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti požar, dužna je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

Pravne osobe i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na temelju njega te planovima zaštite od požara, svojim alatom, opremom, tehničkim i prijevoznim sredstvima, a fizičke osobe i svojim radom, sudjelovati u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram