Kontakt

O nama

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka koja se nalazi u najužem središtu grada Osijeka, na Trgu Lava Mirskog 3/III, zapošljava tridesetak visokokvalificiranih djelatnika, koji već dugi niz godina pružaju stručne usluge svojim klijentima koristeći se najsuvremenijim tehnologijama.

Osnutkom ustanove za obrazovanje Didaktika i uvođenjem sustava kvalitete ISO 9000, osnutkom ispitnog laboratorija i inspekcijskog tijela postaje jednim od lidera poslova zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite na prostoru Hrvatske, te osim u Osijeku djeluje i kroz poslovne jedinice u Zagrebu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Virovitici.
 
Visoka obrazovna struktura zaposlenika kao i primjene najnovijih tehnoloških i stručnih saznanja te veliki broj raznovrsnih poslova omogućavaju Zavodu efikasno poslovanje neophodno konkurentnim tržišnim uvjetima. Najsuvremenija mjerna i ispitna oprema uz uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom te programskom podrškom, smješta ga u sam vrh stručnih ustanova u Republici Hrvatskoj.
 
Ostvarujući svoju misiju da bude kreativan pružatelj usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite te pouzdan i stabilni partner korisnicima usluga i široj zajednici, tvrtka se neprestano usavršava u znanju i tehnici. Promičući sigurnosna načela u radnom i životnom okruženju, kako bi ostvarili viziju biti najbolji na tom području u Republici Hrvatskoj, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek i dalje će biti pouzdan čimbenik ovog Grada i Županije, kao i Republike Hrvatske.

Akreditacije

Ispitni laboratorij

Preuzmi PDF

Inspekcijsko tijelo

Preuzmi PDF

Umjerni laboratorij

Preuzmi PDF

Politike upravljanja

Politika nepristranosti

Preuzmi PDF

Politika povjerljivosti

Preuzmi PDF

Politika osposobljenosti i dosljednosti

Preuzmi PDF

Ovlaštenja i registracija

Zaštita na radu

 •  Rješenje za obavljanje poslova:
 1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca;
 2. izrada procjene rizika;
 3. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu);
 4. ispitivanje radne opreme;
 5. ispitivanja u radnom okolišu:
  a) ispitivanja fizikalnih čimbenika;
  b) ispitivanje kemijskih čimbenika
 • Potvrda o akreditaciji za: poslove inspekcije sigurnosti dizala
 • Rješenje za obavljanje: postupaka ocjenjivanja sukladnosti   novih dizala
 • Rješenje za obavljanje: pregleda dizala u uporabi

Zaštita od požara

 • Rješenje za obavljanje: osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Rješenje za obavljanje: ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
 • Rješenje za obavljanje: poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • Rješenje za obavljanje: provjere i ispitivanja plinskih instalacija stručne razine I, II, III i IV
 • Rješenje za obavljanje: Izvedbe, mjerenja i ispitivanja električnih instalacija u S-izvedbi
 • Rješenje za obavljanje: izrada elaborata zaštite od požara

Zaštita okoliša

- Potvrda o akreditaciji za: ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ispitivanja kvalitete zraka, akustička ispitivanja i ispitivanja građevnih proizvoda

- Rješenje za obavljanje: praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora

- Rješenje za obavljanje:

 1. izrade studija o utjecaju zahvata na okoliš,
 2. izrade elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš, uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša,
 3. izrade izvješća o sigurnosti
 4. stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 5. izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša za intenzivan uzgoj i obradu u prehrambenoj industriji


- Rješenje za obavljanje:

 • energetskog certificiranja i energetskog pregledazgrade s jednostavnim tehničkim sustavom;
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom
 • u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja;
 • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom;
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

- Rješenje za obavljanje: energetski pregled ostalih građevina - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja

- Rješenje za obavljanje: stručnih poslova zaštite od buke

 1. za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije),
 2. projektiranje, odnosno predviđanje razine buke,
 3. izrada karata buke i akcijskih planova
 4. izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornoga uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje
 5. izrada procjene utjecaja buke na okoliš

​- Rješenje za obavljanje: ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

 • za cjevovode sa slobodnim licem (gravitacijske);
 • za tlačne cjevovode;
 • za građevine za odvodnju otpadnih voda

- Rješenje za obavljanje: djelatnosti praćenja kvalitete zraka prema metodi VDI 4320 - Part II:2012 - Određivanje ukupne taložne tvari

​- Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:

 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća

​- Rješenje za provođenje: izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Civilna zaštita

 • Rješenje o izdavanju suglasnosti za obavljanje I. i II. grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite

Brodovi unutarnje plovidbe

- Rješenje za obavljanje: uslužnih radova na brodovima unutarnje plovidbe:

 • mjerenje otpora izolacije električnih strojeva i opreme,
 • mjerenje razine buke, zvučne izolacije i vibracija,
 • mjerenje razine rasvjetljenosti,
 • ispitivanje gromobranskih instalacija,
 • ispitivanje statičkog elektriciteta,
 • ispitivanje mikroklimatskih parametara,
 • ispitivanje kemijskih čimbenika,
 • ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara,
 • ispitivanje sustava za dojavu zapaljivih plinova,
 • inspekcija sigurnosti dizala,
 • pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
 • mjerenje emisija dimnih plinova i krutih čestica u zraku.

Registracija

- stručno osposobljavanje osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari, izuzev osposobljavanje vozača za prijevoz radioaktivnih tvari

- obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine, ugroženih požarom

- obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namjenjenih za gašenje i dojavu požara,

- obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,

- obavljanje poslova zaštite na radu (izrada procjene opasnosti, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanje u radnom okolišu - ispitivanja fizikalnih čimbenika, ispitivanja kemijskih čimbenika, obavljanje poslova mjerenja zvučne izolacije)

- obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija

- obavljanje poslova izrade procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

- obavljanje stručnih poslova praćenja emisija u zrak

- obavljanje poslova pregleda i ispitivanja električnih instalacija i strojarskih instalacija

- obavljanje poslova pregleda i ispitivanja električnih instalacija u prostorima ugroženim od eksplozija

- obavljanje poslova projektiranja i nadzora nad gradnjom električnih i strojarskih instalacija

- obavljanje poslova izrade elaborata zaštite na radu i prikaza mjere zaštite od požara

- obavljanje poslova vođenja zaštite na radu u pravnim subjektima

- obavljanje uslužnih radova na brodovima unutarnje plovidbe

- obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje - radnika za rad na siguran način, poslodavca i ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika, rukovoditelja evakuacijom i spašavanjem

- obavljanje konzaltinga i inženjeringa u zaštiti na radu, zaštiti od požara i zaštiti okoliša

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

- suradnja u međunarodnim projektima i stručna pomoć

- organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara i tečajeva

- trgovina na malo i veliko, osim oružjem, streljivom, lijekovima i otrovima

- obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju plinova i para

- obavljanje poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša

- pregled i ocjena sukladnosti dizala

- ocjena stručne osposobljenosti održavatelja dizala

- obavljanje tehničke kontrole i pregleda skloništa

- obavljanje poslova nadzora zaštite na radu na privremenim gradilištima - poslovi koordinatora zaštite na radu

- obavljanje poslova energetskog certificiranja zgrada

- obavljanje poslova mjerenja vibracija

- obavljanje stručnih poslova zaštite od buke:

 • 1. akustična mjerenja: - mjerenje razine buke, - mjerenje zvučne izolacije,
 • 2. projektiranje, odnosno predviđanje razine buke,
 • 3. izrada karata buke i akcijskih planova,
 • 4. izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornog uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje,
 • 5. izrada procjene utjecaja buke na okoliš

- obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša:

 • 1. izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš,
 • 2. izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnosi na zahvate za koje nije propisana obvezna procjena,
 • 3. izrada elaborata o tehničko-tehnološkom rješenju za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša,
 • 4. priprema i obrada dokumentacije vezano za zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša uključujući i izradu analize i elaborate koji prethode zahtjevu,
 • 5. izrada izvješća o sigurnosti i izrade procjena šteta nastalih u okolišu,
 • 6. izrada i provjera - verifikacija (revizija) posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša,
 • 7. izrada programa zaštite okoliša uključujući akcijske Planove i izradu izvješća o stanju okoliša,
 • 8. praćenje stanja iz područja zaštite okoliša

- obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite prirode:

 • 1. izrada studija o prihvatljivosti planiranog zahvata u području prirode,
 • 2. izrada programa zaštite prirode, planova upravljanja i akcijskih planova te izvješća o stanju prirode,
 • 3. izrada studija procjene rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti,
 • 4. praćenje stanja u području zaštite prirode

- obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja:

 • 1. procjene ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • 2. plana zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • 3. vanjskog plana jedinice područne (regionalne) samouprave za sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
 • 4. raščlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • 5. posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- praćenje (mjerenje) emisija u zrak iz nepokretnih izvora

- obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram