CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sukladno navedenom, i temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, obveza jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave je izrada:

 • procjene rizika od velikih nesreća,

 • plana djelovanja civilne zaštite,

 • godišnje analize stanja sustava civilne zaštite,

 • godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,

 • smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite,

 • plana vježbi civilne zaštite,

 • vrednovanja operativnih planova pravnih osoba,

 • vanjskih planova zaštite i spašavanja od velikih nesreće koje uključuju opasne tvari.

 

Obveza pravnih osoba koje posjeduju ili rukuju opasnim tvarima u propisanim količinama sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i Prilogu I. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari je izrada:

 • procjena ugroženosti,

 • operativnih planova zaštite i spašavanja.

 

Pored navedenih usluga nudimo i slijedeće:

 • stručnu potporu odgovornim osobama i stožerima civilne zaštite svih razina,

 • konzultacijske usluge kod upravljanja rizicima,

 • uslugu osposobljavanja stručnog tijela (Stožera) i ostalih pripadnika civilne zaštite,

 • organiziranje stručnih seminara i radionica,

 • organiziranje vježbi i drugih projekata iz područja civilne zaštite.

 

Svrha izrade planskih dokumenata je predvidjeti eventualne ugroze, razraditi mjere i postupke kako bi se spriječio ili sveo na minimum nastanak štete po imovinu, ljudsko zdravlje, živote i okoliš.

 

Jamčimo izradu dokumenata u kojima će biti jasno definirani i usklađeni ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformljen jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima sudionika.

ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
CIVILNA ZAŠTITA
Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
Pogledajte još
SUSTAVI UPRAVLJANJA
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka sa sjedištem u najužem središtu grada Osijeka, s poslovnim centrima u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru, profesionalno će uz suradnju s vrhunskim stručnjacima obaviti sve poslove iz svoje djelatnosti.

 • YouTube - White Circle
 • Facebook - White Circle

2017 Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.