CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sukladno navedenom, i temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, obveza jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave je izrada:

 • procjene rizika od velikih nesreća,

 • plana djelovanja civilne zaštite,

 • godišnje analize stanja sustava civilne zaštite,

 • godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,

 • smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite,

 • plana vježbi civilne zaštite,

 • vrednovanja operativnih planova pravnih osoba,

 • vanjskih planova zaštite i spašavanja od velikih nesreće koje uključuju opasne tvari.

 

Obveza pravnih osoba koje posjeduju ili rukuju opasnim tvarima u propisanim količinama sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i Prilogu I. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari je izrada:

 • procjena ugroženosti,

 • operativnih planova zaštite i spašavanja.

 

Pored navedenih usluga nudimo i slijedeće:

 • stručnu potporu odgovornim osobama i stožerima civilne zaštite svih razina,

 • konzultacijske usluge kod upravljanja rizicima,

 • uslugu osposobljavanja stručnog tijela (Stožera) i ostalih pripadnika civilne zaštite,

 • organiziranje stručnih seminara i radionica,

 • organiziranje vježbi i drugih projekata iz područja civilne zaštite.

 

Svrha izrade planskih dokumenata je predvidjeti eventualne ugroze, razraditi mjere i postupke kako bi se spriječio ili sveo na minimum nastanak štete po imovinu, ljudsko zdravlje, živote i okoliš.

 

Jamčimo izradu dokumenata u kojima će biti jasno definirani i usklađeni ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformljen jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima sudionika.

Zaštita i spašavanje
Zavod za unapređivanje sigurnosti, pouzdan partner
ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
CIVILNA ZAŠTITA
Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
Pogledajte još
SUSTAVI UPRAVLJANJA
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR