ISPITNI LABORATORIJ

znak 17025.jpg

Odjel akustike

Temeljem Zakona o zaštiti od buke, Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave te hrvatskih i međunarodnih normi kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravlja obavljamo mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša, zvučne izolacije zgrada i građevnih elemenata.


Akustička ispitivanja provodimo od 1991. godine, te Vam nakon dugogodišnjeg iskustva naš tim stručnjaka može ponuditi cjelovito rješenje svakog problema s područja akustike, zaštite od buke i uspostave sustava upravljanja bukom okoliša.

Pregled akreditiranih metoda iz područja akustičkih ispitivanja:

 

HRN ISO 1996-2:2017

Buka okoliša - Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša (ISO 1996-2:2017)

uz primjenu norme HRN ISO 1996-1:2016 (ISO 1996-1:2016)

 

HRN EN ISO 16283-1:2014

Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada - Terensko mjerenje zračne zvučne izolacije (ISO 16283-1:2014; EN ISO 16283-1:2014)  

uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013 (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013) + Amandman HRN ISO 16283-1:2014/A1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017; EN ISO 16283-1:2014/A1:2017)

 

HRN EN ISO 16283-2:2018

Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada – Terensko mjerenje udarne zvučne izolacije (ISO 16283-2:2018; EN ISO 16283-2:2018)

uz primjenu norme HRN EN ISO 717-2:2013 (ISO 717-2:2013; EN ISO 717-2:2013)

 

HRN EN ISO 16283-3:2016

Zvučna izolacija u zgradama i građevnih dijelova zgrada - Terensko mjerenje zvučne izolacije fasada (ISO 16283-3:2016; EN ISO 16283-3:2016)

uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013 (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013)

 

HRN EN ISO 9612:2010

Buka na radu – Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti buci (ISO 9612:2009; EN ISO 9612:2009)

 

HRN EN ISO 3744:2011

Zvučna snaga i zvučna energija izvora buke - Određivanje razina zvučne snage i zvučne energetske razine izvora buke mjerenjem zvučnoga tlaka (ISO 3744:2010; EN ISO 3744:2010)

 

Odjel za zrak

​​Praćenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Sukladno trenutno važećem Zakonu o zaštiti zraka svaki vlasnik ili korisnik nepokretnog izvora dužan je provoditi mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz ispusta nepokretnog izvora. Pod pojmom nepokretnog izvora podrazumijevaju se postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji i građevine iz kojih se kroz za to oblikovane ispuste ispuštaju onečišćujuće tvari u zrak. Ispusti mogu biti točkasti i difuzni.

Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak propisane su Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Za postrojenja/tehnološke procese koji se javljaju u Republici Hrvatskoj u većini slučajeva točno su propisane onečišćujuće tvari koje je potrebno mjeriti, dok se za ostala postrojenja primjenjuju opće granične vrijednosti.
Pravna osoba koja obavlja mjerenja emisija onečišćujućih tvari mora posjedovati dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) koja se izdaje na temelju akreditiranih metoda od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i dokaza o udovoljavanju u pogledu smještaja, opreme i ljudstva. Ispitni laboratorij Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. posjeduje dozvolu MZOE.

Pregled češćih postrojenja na kojima se mjere emisije onečišćujućih tvari:

Uređaji za loženje energetska postrojenja  za proizvodnju toplinske ili električne energije
-  Mali uređaji za loženje kruto gorivo i biomasa < 1 MW toplinske snage
-  Srednji uređaji za loženje kruto gorivo i biomasa >1 MW <50MW toplinske snage
-  Veliki uređaji za loženje kruto gorivo i biomasa >50MW
-  Mali uređaj za loženje plinsko i tekuće gorivo <1 MW toplinske snage
-  Srednji uređaji za loženje plinsko i tekuće gorivo > 1 MW < 50MW toplinske snage
-  Veliki uređaji za loženje plinsko i tekuće gorivo > 50MW
-  Plinske turbine

Procesna postrojenja
-  Asfaltne baze
-  Sušare žitarica
-  Aspiracijski sustavi
-  Tunelske peći
-  Peći za žarenje
-  Lakirnice drvenih, metalnih i plastičnih površina

Praćenje kvalitete zraka

Pri mjerenju emisija utvrđuje se koncentracija onečišćujuće tvari koja se ispušta u okoliš, no na temelju izmjerene koncentracije ne može se znati kolika je koncentracije pojedine onečišćujuće tvari, stoga se koncentracije onečišćujućih tvari u zraku utvrđuju direktnim mjerenjima koja spadaju u praćenje kvalitete zraka. Za obavljanje poslova praćenje kvalitete zraka ispitni laboratorij mora posjedovati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO 17025 i dozvolu nadležnog ministarstva.

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. posjeduje dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i energetika za praćenje kvalitete zraka parametar ukupna taložna tvar (UTT) koja provodi odjel za zrak Ispitnog laboratorija.

Pregled akreditiranih metoda iz područja emisija i imisija u zrak:

HRN ISO 10780:1997

Emisije iz nepokretnih izvora – Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu (ISO 10780:1994)

HRN ISO 12039:2012

Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje ugljikovog monoksida, ugljikovog dioksida i kisika – značajke rada automatskih mjernih sustava i njihova kalibracija (ISO 12039:2001)

HRN ISO 10849:2008

Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida – Značajke automatskih mjernih sustava (ISO 10849:1996)

HRN ISO 7935:1997

Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida – Značajke rada automatskih mjernih metoda (ISO 7935:1992)

HRN DIN 51402-1:2010

Ispitivanje otpadnih plinova iz uljnih kotlovnica – Vizualno i fotometrijsko određivanje dimnog broja (DIN 51402-1:1986)

BS 2742:2009

Use of the ringelmann and miniature smoke charts

HRN EN 12619:2013

Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje masene koncentracije ukupnog plinovitog organskog ugljika: – Kontinuirana plameno ionizacijska metoda (EN 12619:2013)

HRN EN 14790:2017

Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje vodene pare u odvodnome kanalu (EN 14790:2017)

HRN EN 13284-1:2017

Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje niskih razina masenih koncentracija prašine – 1. dio: Ručna gravimetrijska metoda (EN 13284-1:2017)

HRN ISO 9096:2017

Emisije iz nepokretnih izvora – Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica (ISO 9096:2017)

HRS CEN/TS 13649:2015

Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije pojedinačnih plinovitih organskih spojeva – Uzorkovanje sorpcijom i ekstrakcija otapalom ili termičkom desorpcijom (CEN/TS 13649:2014)

HRN ISO 10396:2008

Emisije iz nepokretnih izvora – Uzorkovanje za automatizirano određivanje emisijskih koncentracija plinova za trajno instalirane mjerne sustave (ISO 10396:2007)

HRN EN 15259:2008

Emisije iz nepokretnih izvora – Mjerenje emisija iz stacionarnih izvora – Zahtjevi za mjerne presjeke i mjesta te za mjerni cilj, plan i izvještaj (EN 15259:2007)

HRS CEN/TS 15675:2008

Mjerenje emisija iz nepokretnih izvora – Primjena norme EN ISO/IEC 17025:2005 na povremena mjerenja (CEN/TS 15675:2007)

VDI 4320 part 2:

Measurement of atmospheric depositions, Determinationof the dust deposition according to the Bergerhoff method

Odjel za građevne proizvode

 Ispitivanje vodonepropusnosti 

Sukladno Zakonu o vodama ( N.N. 153/09 ) čl. 68. svi vlasnici i drugi zakoniti posjednici građevina, dužni su građevine za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda podvrgnuti kontroli ispravnosti i vodonepropusnosti, te ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine sa tehničkim zahtjevima za građevinu.

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/2011), definirane su obveze kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na svojstvo vodonepropusnosti

Tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda, koji se potvrđuju ispitivanjem su:

- strukturalna stabilnost i funkcionalnost

- vodonepropusnost

 

Rokovi ispitivanja:

 

  • Crpne stanice, preljevne građevine, retencijski bazeni , uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda i lagune, moraju se podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 1 puta godišnje, a ispusti u prijemnik 1 puta u 3 godine

  • Interni sustavi za odvodnju otpadnih voda (skup kanala/cjevovoda sa ili bez građevina za predpročišćavanje otpadnih voda, crpnih stanica i drugih sličnih građevina iz višestambenih i/ili poslovnih građevina, te druge građevine koje nisu za javnu odvodnju otpadnih voda, ali se na iste mogu priključiti, moraju provoditi kontrolu ispravnosti svakih 8 godina

Iznimno, u slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti zaštitu voda, kontrola ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno prema potrebi

Pregled akreditiranih metoda iz područja vodonepropusnosti:

  • Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava (cjevovoda, kontrolnih okana, inspekcijskih otvora)  prema normi HRN EN 1610:2015 - Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala, koji su u pogonu sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski sustavi) koje se provodi sa zrakom i/ili vodom.

  • Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnog sustava opskrbe i odvodnje prema normi HRN EN:805 - Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada. Ovaj postupak ispitivanja provodi se u tri faze (preliminarni test, test pada tlaka, glavni test).

  • Ispitivanje vodonepropusnosti spremnika i sustava za pohranu vode (građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine) prema normi HRN EN 1508:2007.

  • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, prema normi HRN EN 13508-2:2011- Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora

Ispitni laboratorij
Zavod za unapređivanje sigurnosti, pouzdan partner
ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
CIVILNA ZAŠTITA
SUSTAVI UPRAVLJANJA
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR
Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
Pogledajte još