Kontakt

Ispitni laboratorij

Građevni proizvodi

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. na temelju akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HR EN ISO/IEC 17025, ishodila je ovlaštenja za obavljanje ispitivanja za područje građevnih proizvoda.

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/2011) i Zakonom o vodama (NN 153/09 ) čl. 68, definirane su obveze kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na svojstvo vodonepropusnosti:

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih sustava (cjevovoda, kontrolnih okana, inspekcijskih otvora)

Ispitivanje vodonepropusnosti tlačnih sustava opskrbe i odvodnje

Ispitivanje vodonepropusnosti spremnika i sustava za pohranu vode (građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine)

Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom

Rokovi ispitivanja:

Crpne stanice, preljevne građevine, retencijski bazeni , uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda i lagune, moraju se podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti 1 puta godišnje, a ispusti u prijemnik 1 puta u 3 godine
Interni sustavi za odvodnju otpadnih voda (skup kanala/cjevovoda sa ili bez građevina za predpročišćavanje otpadnih voda, crpnih stanica i drugih sličnih građevina iz višestambenih i/ili poslovnih građevina, te druge građevine koje nisu za javnu odvodnju otpadnih voda ali se na iste mogu priključiti) moraju provoditi kontrolu ispravnosti svakih 8 godina
Iznimno, u slučaju poremećaja strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti zaštitu voda, kontrola ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno prema potrebi

Pregled akreditiranih metoda iz područja građevnih proizvoda

HRN EN 1610:2015

Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala, koji su u pogonu sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski sustavi) koje se provodi sa zrakom i/ili
vodom.

HRN EN 805:2005

Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada

HRN EN 1508:2007

Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode

HRN EN 13508-2:2011

Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram