Kontakt

Ispitni laboratorij

Zrak

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ili praćenje kvalitete zraka zakonska su obveza u Republici Hrvatskoj no često su i bitne informacije operateru za optimizaciju procesa. O zakonskoj obvezi praćenja emisija pročitajte više ovdje, a u nastavku teksta upoznajte se s opsegom naše usluge.
Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz
kotlova
termogena
plinskih turbina
sušara žitarica
silosa
tunelskih peći
asfaltnih baza
Praćenje kvalitete zraka ukupna taložna tvar
deponije
kamenolomi
glinokopi
eksploatacijska polja šljunka i pijeska

Popis parametara i akreditiranih metoda koje se koriste pri pružanju gore navedenih usluga:

ugljikov monoksid CO

HRN ISO 12039:2020 Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika u otpadnom plinu – Radne značajke automatskih mjernih sustava (ISO 1203:2019)

dušikovi oksidi NOx (NO, NO2)

HRN ISO 10849:2008 emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida – Značajke automatskih mjernih sustava (ISP 10849:1996)

sumporov dioksid

HRN ISO 7935:1997 Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida – Značajke rada automatskih mjernih metoda (ISO 7935:1992)

kisik O2

HRN ISO 12039:2020 Emisije iz nepokretnih izvora – Određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika u otpadnom plinu – Radne značajke automatskih mjernih sustava (ISO 1203:2019)

krute čestice > 20 mg/m3

HRN ISO 9096:2017 Emisije iz nepokretnih izvora – Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica (ISO 9096:2017)

krute čestice < 20 mg/m3

HRN EN 13284-1:2017 Emisije iz nepokretnih izvora – određivanje niskih razina masenih koncentracija prašine – 1.dio Ručna gravimetrijska metoda (EN 13284-1:2017)

vodena para H2O

HRN EN 14790:2017 Emisije iz nepokretnih izvora – određivanje vodene pare u izlaznoj cijevi – Standardna referentna metoda (EN 14790:2017)

hlapivi organski spojevi (aceton, benzen, tetrakloretilen itd.)

HRS CEN/TS 13649:2015Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije pojedinačnih plinovitih organskih spojeva – Uzorkovanje sorpcijom i ekstrakcija otapalom ili termičkom desorpcijom (CEN/TS 13649:2014)

dimni broj – HRN DIN 51402-1:2010

HRN DIN 51402-1:2010 Ispitivanje plinova iz uljnih kotlovnica – Vizualno i fotometrijsko određivanje dimnog broja (DIN 51402-1:1986)

zacrnjenje - BS 2742:2009

BS 2742:2009 Use of the Ringlemann and miniature smoke charts

ukupna taložan tvar UTT – VDI 4320-2:2012

VDI 4320-2 Measurement od atmosheric depositions – Determination od the dust deposition according to the Bergerhoff method

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram