Kontakt

Protueksplozijska zaštita

(Ex)

Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga iz protueksplozijske zaštite. Danas postoji veliki broj suvremenijih postrojenja ugrožen pojavom eksplozivnih atmosfera zapaljivih tekućina, plinova, para i prašina (plinske kotlovnice, benzinske postaje, silosi, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i dr.), te je obveza vlasnika ili korisnika takvih postrojenja provoditi mjere sprječavanja nastanka rizika od eksplozije.
U tu svrhu Zavod pruža stručne usluge ispitivanja električne instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (TN-IN), izrade klasifikacije ugroženog prostora i Ex-priručnika.

Temeljem ovlaštenja Sektora za eksplozivne atmosfere, stručni suradnici Zavoda obavljaju provjeravanje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (HRN EN IEC 60079-14, HRN EN IEC 60079-17 i HRN EN 60364).

Provjeravanje se sastoji od:

detaljni pregled
Ispitivanja neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
Ispitivanje otpora izolacije
Ispitivanja impedancije petlje kvara
Ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD)
Ispitivanja zaštite od preopterećenja motora (bimetala)
Ispitivanja otpora rasprostiranja uzemljivača
Ispitivanja otpora podova i zidova
Ispitivanja zaštite od statičkog elektriciteta
Provjeravanje navedenih instalacija dužni su obavljati vlasnici postrojenja ili objekata u kojima postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom a prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07). Postupak provjeravanja obavlja se prije puštanja u rad (kod novih postrojenja) i periodički.
U okviru svojih djelatnosti, Zavod pruža i usluge provedbe klasifikacije ugroženog prostora sukladno normama (HRN EN IEC 60079-10-1 i HRN EN IEC 60079-10-2).

Klasifikacija prostora predstavlja temelj pravilnog izbora i ugradnje opreme za uporabu u ugroženom prostoru.
Postupak klasifikacije prostora se temelji na tehnologiji rada i prostornom rasporedu postrojenja.
Klasifikacija prostora u tehničkoj dokumentaciji uobičajeno se temelji na:
propisima (zakonima i pravilnicima),
normama,
vodičima (uputama) i preporukama,
iskustvu, analizama i izračunima vezanih uz različite discipline, npr. procesnu tehniku, termodinamiku, mehaniku fluida, kemiju i dr.
Prostor ugrožen eksplozivnom atmosferom smatra se onaj prostor u kojem se eksplozivna atmosfera može pojaviti u takvom opsegu, da zahtijeva posebne mjere predostrožnosti za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Zapaljive i/ili gorive tvari se smatraju tvari, koje mogu tvoriti eksplozivnu atmosferu, sve dok se istraživanjem njihovih svojstava ne dokaže da u smjesi sa zrakom nisu u stanju nezavisno izazvati eksploziju.

Prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom, dijele se u zone na temelju učestalosti i trajanja pojave eksplozivne atmosfere. Opseg poduzetih mjera određen je podjelom na zone:
Zona 0 Prostor, u kojem je eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, stalno ili duže vrijeme ili često prisutna.
Zona 1 Prostor, u kojem se povremeno za vrijeme normalnog rada može stvoriti eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari, u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom.
Zona 2 Prostor, u kojem se ne očekuje, da će se eksplozivna atmosfera, kao mješavina gorive tvari u obliku plina, pare ili maglice sa zrakom, pojaviti, a ako se pojavi traje samo kratko.
Zona 20 Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlakanaca u zraku pojavljuje stalno ili duže vrijeme ili je često prisutna.
Zona 21 Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlakanaca u zraku može povremeno pojaviti u normalnim uvjetima rada.
Zona 22 Prostor, u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlakanaca u zraku ne očekuje u normalnim uvjetima rada, ali ako nastupi, tada samo kratkotrajno.
Sukladno Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) vlasnici prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom trebaju izraditi Ex-priručnik koji je temeljni dokument kojim se potvrđuje održavanje postrojenja. Sukladno navedenom u okviru svojih djelatnosti Zavod pruža uslugu izrade Ex-priručnika.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram