Kontakt

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.
U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:
otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.
Vlasnici, odnosno korisnici građevina i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su:
osigurati provedbu mjera propisanih Zakonom o zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara te drugim propisima, planovima, aktima i odlukama iz zaštite od požara na njihovom području i/ili vlasništvu,
poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara, kao i mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu uzimajući u obzir ugroženost i stanje zaštite od požara,
posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat i sredstva za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području u količinama, vrsti i na mjestima kako je utvrđeno posebnim propisima te procjenama i planovima zaštite od požara.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek je specijalizirana i stručna tvrtka za obavljanje poslova zaštite od požara i posjeduje potrebna ovlaštenja za navedene poslove izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske. Zavod svojom dugogodišnjom tradicijom u obavljanju poslova zaštite od požara i svojim stručnim timom jamči brzo i kvalitetno obavljanje navedenih poslova sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske kojima je uređeno područje zaštite od požara.

Ispitivanja

Mjerenje tlakova i proračun količine vode u vodovodnoj mreži

S ciljem utvrđivanja postojećeg stanja i dobivanja potrebnih ulaznih podataka za projektiranje sustava opskrbe vodom i protupožarne zaštite, a sukladno zahtjevima korisnika i projektanata, obavljamo mjerenja tlakova i količine vode u postojećim vodovodnim mrežama

Pregled i ispitivanje hidrantske mreže – unutarnje i vanjske, te javne hidrantske mreže

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara, Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara obavljamo prva i periodična ispitivanja unutarnje i vanjske hidrantske mreže, te javne hidrantske mreže; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za hlađenje vodom

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za hlađenje vodom; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za gašenje vodom – sprinkler

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za gašenje vodom – Sprinkler sustava; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za gašenje vodom – drencher

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za gašenje vodom – Drencher sustava; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava vodene zavjese

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava vodene zavjese; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina)

Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara pjenom

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za gašenje požara pjenom; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za gašenje požara plinom

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za gašenje požara plinom; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara, Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i Pravilniku o sustavima za dojavu požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za dojavu požara; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara, Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i Pravilniku o sustavima za dojavu požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje funkcionalnosti sustava za detekciju iskre i gašenja požara vodom

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za detekciju iskre i gašenje požara vodom; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje funkcionalnosti sustava za signalizaciju požara

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za signalizaciju požara; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja sustava za odvođenje dima i topline; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje funkcionalnosti klapni (zaklopki) otpornih prema požaru

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja funkcionalnosti klapni (zaklopki) otpornih prema požaru; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje funkcionalnosti vrata otpornih prema požaru

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja funkcionalnosti vrata otpornih prema požaru; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isključenje električne energije

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja funkcionalnosti tipkala za isključenje električne energije; preporučeni rok periodičnih pregleda je 1 godina

Pregled i ispitivanje funkcionalnosti sigurnosne rasvjete

S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja funkcionalnosti sigurnosne rasvjete; preporučeni rok periodičnih pregleda je 1 godina, osim za ugostiteljske objekte dvaput godišnje.

Pregled i ispitivanje sustava za dojavu prisutnosti toksičnih plinova i para

sukladno zahtjevima korisnika i projektanata

Pregled i ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije

Članak. 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima - jednom u pet godina; dok za plinske kotlove pojedinačne snage veće od 350 kW jednom godišnje sukladno Članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica

Plinska kotlovnica iznad 50 kW

sukladno članku 38. Zakona o zaštiti od požara i Članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica - rok 1 godina

Ispitivanje funkcionalnosti elektromagnetskih ventila

sukladno članku 38 Zakona o zaštiti od požara i Zakonu o zaštiti na radu - rok 4 godine

Pregled i ispitivanje brodova unutarnje plovidbe

- sustava za dojavu i gašenje požara
- sustava za dojavu zapaljivih plinova
(S ciljem utvrđivanja sukladnosti izvedenih sustava s projektnom dokumentacijom te utvrđivanja funkcionalnosti sustava i mogućnosti ostvarivanja projektom predviđenih karakteristika, sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara i Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara obavljamo prva i periodična ispitivanja funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara, te sustava za dojavu zapaljivih plinova; propisani rok periodičnih pregleda je 1 godina)

Akti (elaborati)

Procjena ugroženosti od požara

izrađuje se temeljem članaka 13. i 20. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Plan zaštite od požara

izrađuje se temeljem članaka 13. i 20. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o planu zaštite od požara

Normativni akt iz zaštite od požara (Pravilnik zaštite od požara)

izrađuje se temeljem članka 21. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

Elaborat zaštite od požara

izrađuje se temeljem članka 28. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara

Prikaz mjera zaštite od požara

izrađuje se temeljem članka 70. Zakona o gradnji

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara

izrađuje se temeljem članaka 13. Zakona o zaštiti od požara

Izračun i postavljanje vatrogasnih aparata

sukladno zahtjevu korisnika i Pravilniku o vatrogasnim aparatima

Izrada prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara za potrebe prekategorizacije ugroženosti od požara

sukladno zahtjevu korisnika i propisima iz područja zaštite od požara

Osposobljavanje iz zaštite od požara

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

sukladno članku 16. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Dodatno osposobljavanje iz zaštite od požara

sukladno zahtjevu korisnika i propisima iz područja zaštite od požara

Osposobljavanje ovlaštenih osoba za provedbu dozvola za rad s mogućim izvorima zapaljenja

sukladno zahtjevu korisnika i propisima iz područja zaštite od požara

Ostale usluge

Sanacijski programi
Analiza stanja zaštite od požara i prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka
Ispitivanje koncentracije odoranata u prirodnom plinu
Konzultantske usluge iz područja zaštite od požara

Usluge djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

sukladno članku 20. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram