Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite. Tvrtka sa sjedištem u najužem središtu grada Osijeka, s poslovnim centrima u Slavonskom Brodu, Virovitici, Zagrebu i Bjelovaru, profesionalno će uz suradnju s vrhunskim stručnjacima obaviti sve poslove iz svoje djelatnosti.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Ukoliko Vam je potrebna neka od usluga iz područja zaštite okoliša mi Vam možemo ponuditi:

 

 • Izračuni i popunjavanje obrazaca za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

 • Izrada studija utjecaja na okoliš

 • Izrada elaborata zaštite okoliša

 • Izrada stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole

 • Izrada izvješća o sigurnosti

 • Procjena šteta u okolišu

 • Uspostava sustava zaštite okoliša

 • Izrada poslovnih planova za projekte zaštite okoliša

 • Due dilligence

 • Izrada godišnje bilance organskih otpala

 • Izrada godišnjeg izvješća EHOS za organska otpala

 • Izrada disperzijskih modela onečišćenja zraka

 • Mjerenje broja, vrste i brzine cestovnih vozila

 • Izrada akustičkih modela-karta buke, konfliktna karta buke i akcijski planovi

 • Nenadzirana mjerenja buke s izradom audio i video zapisa

 • Snimanje akustičkom kamerom

 • Izrada projektnih rješenja sanacije buke

 • Izrada elaborata gospodarenja otpadom

 • Izrada plana sanacije odlagališta

 • Izrada zahtjeva za ishođenje vodopravne dozvole (crpljenje, navodnjavanje, ispuštanje)

 • Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 • Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda

 • Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda

 

 

 

Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
Pogledajte još