ZAŠTITA OKOLIŠA

Zaštita okoliša
Zavod za unapređivanje sigurnosti, pouzdan partner

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Ukoliko Vam je potrebna neka od usluga iz područja zaštite okoliša mi Vam možemo ponuditi:

 

 • Izračuni i popunjavanje obrazaca za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

 • Izrada studija utjecaja na okoliš

 • Izrada elaborata zaštite okoliša

 • Izrada stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole

 • Izrada izvješća o sigurnosti

 • Procjena šteta u okolišu

 • Uspostava sustava zaštite okoliša

 • Izrada poslovnih planova za projekte zaštite okoliša

 • Due dilligence

 • Izrada godišnje bilance organskih otpala

 • Izrada godišnjeg izvješća EHOS za organska otpala

 • Izrada disperzijskih modela onečišćenja zraka

 • Mjerenje broja, vrste i brzine cestovnih vozila

 • Izrada akustičkih modela-karta buke, konfliktna karta buke i akcijski planovi

 • Nenadzirana mjerenja buke s izradom audio i video zapisa

 • Snimanje akustičkom kamerom

 • Izrada projektnih rješenja sanacije buke

 • Izrada elaborata gospodarenja otpadom

 • Izrada plana sanacije odlagališta

 • Izrada zahtjeva za ishođenje vodopravne dozvole (crpljenje, navodnjavanje, ispuštanje)

 • Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 • Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda

 • Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda

 

 

 

Trebate li pouzdanog partnera javite nam se!
ZAŠTITA NA RADU
ZAŠTITA OD POŽARA
ZAŠTITA OKOLIŠA
LABORATORIJ
INSPEKCIJSKO TIJELO
Pogledajte još
CIVILNA ZAŠTITA
SUSTAVI UPRAVLJANJA
PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
OSPOSOBLJAVANJA
PROJEKTIRANJE I NADZOR