Kontakt

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Ukoliko Vam je potrebna neka od usluga iz područja zaštite okoliša mi Vam možemo ponuditi:

Izračuni i popunjavanje obrazaca za potrebe Registra onečišćavanja okoliša (ROO)
Izrada dokumentacije potrebne za postupak procjene utjecaja na okoliš PUO ili ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš OPUO
- Studija utjecaja na okoliš
- Elaborat zaštite okoliša
Izrada stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole
Izrada izvješća o sigurnosti
Procjena šteta u okolišu
Uspostava sustava zaštite okoliša
Izrada poslovnih planova za projekte zaštite okoliša
Due dilligence
Izrada godišnje bilance organskih otpala
Izrada godišnjeg izvješća EHOS za organska otpala
Izrada disperzijskih modela onečišćenja zraka
Mjerenje broja, vrste i brzine cestovnih vozila
Izrada akustičkih modela-karta buke, konfliktna karta buke i akcijski planovi
Nenadzirana mjerenja buke s izradom audio i video zapisa
Snimanje akustičkom kamerom
Izrada projektnih rješenja sanacije buke
Izrada elaborata gospodarenja otpadom
Izrada plana sanacije odlagališta
Izrada zahtjeva za ishođenje vodopravne dozvole (crpljenje, navodnjavanje, ispuštanje)
Izrada operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
Izrada plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda
Izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja i narudžbe obratite nam se s povjerenjem.
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. specijalizirana je tvrtka za pružanje usluga zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i civilne zaštite.
Kontaktirajte nas

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00

Copyright © 2024. | Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.

apartmentenvelopecross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram